Tư vấn về tranh chấp ranh giới đất đai
|

Tư vấn về tranh chấp ranh giới đất đai

Nhà em với nhà kế bên có tranh chấp về ranh đất. Nhà em ranh đất từ xưa đến nay là cái bờ đất chiếu theo bằng khoán cũ ( trên bằng khoán ranh đất là một đường thẳng), còn nhà kế bên là phần mương. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hai bên nảy sinh tranh chấp và yêu cầu đo đạc lại để xác định ranh đất. Hai bên cũng đã nhờ chính quyền địa phương xã đo đạc và xác định ranh, chính quyền địa phương đo đạc nhưng dựa theo bằng khoán mới đo. Hai bên đã thực hiện thủ tục hòa giải tại địa phương và không thành

Chi tiết
Tư vấn miễn phí