Bài viết về chủ đề "quyết định giải thể"

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định giải thể
Mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung thông báo như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu Quyết định giải thể doanh nghiệp

Nội dung Quyết định giải thể công ty/doanh nghiệp gồm các vấn đề về nội dung giải thể, giải quyết các khoản nợ, hợp đồng đã ký kết, chế độ đối với người lao động, thanh lý tài sản và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>