Bài viết về chủ đề "quyền và nghĩa vụ của thanh niên"

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THANH NIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền và nghĩa vụ của thanh niên
Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên.

Chi tiết >>