Bài viết về chủ đề "quy định về đầu tư nước ngoài "

QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về đầu tư nước ngoài

 • Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm2005

  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm2005.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169