Bài viết về chủ đề "quy định pháp luật về quốc tịch"

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUỐC TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định pháp luật về quốc tịch
Nghị định số 78/2009/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước..., luật quốc tịch quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>