Bài viết về chủ đề "quy chế tài chính"

QUY CHẾ TÀI CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy chế tài chính
Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản - nội dung bao gồm thông tin về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung hoạt động, cơ cấu tổ chức, quản lý tài chính và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quy chế tài chính công ty

Mẫu quy chế tài chính công ty

Nội dung mẫu quy chế tài chính bao gồm các vấn đề về vốn, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, lương, tài sản công ty và các vấn đề tài chính khác của công ty, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>