Bài viết về chủ đề "quản lý vốn "

QUẢN LÝ VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý vốn

 • Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

  Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

  • 17/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

  Chi tiết