Bài viết về chủ đề "quản lý quỹ đất"

QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý quỹ đất
Thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi

Thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi

Vấn đề thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi được hướng dẫn và quy định cụ thể tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>