Bài viết về chủ đề "quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ"

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Chi tiết >>