Bài viết về chủ đề "quản lý hành chính bưu điện"

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH BƯU ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý hành chính bưu điện
Quyết định 889/QĐ-BTTTT quy định hoạt động của Cục Bưu điện trung ương

Quyết định 889/QĐ-BTTTT quy định hoạt động của Cục Bưu điện trung ương

Quyết định 889/QĐ-BTTTT ngày 4 tháng 6 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện trung ương:

Chi tiết >>