Bài viết về chủ đề "phụ cấp khu vực 0.7"

PHỤ CẤP KHU VỰC 0.7 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp khu vực 0.7
Hỏi về chế độ hưu trí đối với người làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực 0,7

Hỏi về chế độ hưu trí đối với người làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực 0,7

Cơ quan tôi có 01 đồng chí đến 01/07/2016 là đủ 55 tuổi. Đồng chí này đã có thời gian công tác tại khu vực 0,7 là 14 năm 5 tháng.

Chi tiết >>