Bài viết về chủ đề "pháp lệnh về giá"

PHÁP LỆNH VỀ GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về pháp lệnh về giá
Luật Giá số 11/2012/QH13

Luật Giá số 11/2012/QH13

Luật Giá số 11/2012/QH13 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Chi tiết >>