Bài viết về chủ đề "NLĐ trong cơ quan nhà nước"

NLĐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về NLĐ trong cơ quan nhà nước
Phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên

Phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên

Xin chào anh chị: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 1 phần chi phí trực thuộc UBND cấp huyện. Hiện tại đơn vị tôi có 20 cán bộ Trong đó: - 01 công chức - 05 viên chức - 02 cán bộ hợp đồng trong biên chế hưởng lương Ngân sách.

Chi tiết >>