Bài viết về chủ đề "nhiệm kỳ"

NHIỆM KỲ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhiệm kỳ
Tính phụ cấp với viên chức hết nhiệm kỳ

Tính phụ cấp với viên chức hết nhiệm kỳ

Nếu một viên chức hết nhiệm kỳ bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại thì tính mức phụ cấp chức vụ như thế nào (Trường hợp này vẫn là giảng viên đi giảng bình thường). Xin Luật sư giúp đỡ.

Chi tiết >>