Tư vấn về lao động ngày lễ, Tết
|

Tư vấn về lao động ngày lễ, Tết

Luật Minh Gia tư vấn về việc người lao động kết thúc hợp đồng trước thời hạn có quyền từ chối lao động vào ngày lễ, Tết với mức lương nhân 200% hay không. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí