Bài viết về chủ đề "nguồn lợi thủy sản"

NGUỒN LỢI THỦY SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nguồn lợi thủy sản
Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>