AI là người chịu trách nhiệm trong việc chậm làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho người trồng lúa?
|

AI là người chịu trách nhiệm trong việc chậm làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho người trồng lúa?

Nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển cùng với sự xuất hiện của các nhà máy, khu công nghiệp đã làm cho diện dích trồng lúa ngày càng thu hẹp và người nông dân rời khỏi quê hương đi làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp này càng nhiều. Vì vậy, nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người nông dân trong việc trồng lúa. Ai là người sẽ chịu trách nhiệm trong việc nhận khoản tiền hỗ trợ sản xuất lúa này để trả cho người nông dân?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí