Hợp đồng thuê người giúp việc quy định thế nào?
|

Hợp đồng thuê người giúp việc quy định thế nào?

Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy nghị định chi tiết thi hành một số điều của Bộ lao động vê lao động là người giúp việc gia đình quy định về chủ thể ký kết hợp đồng và việc ký kết hợp đồng như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169