Bài viết về chủ đề "nghiệp đoàn"

NGHIỆP ĐOÀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghiệp đoàn
Trình tự thành lập công đoàn

Trình tự thành lập công đoàn

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chi tiết >>