Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
|

Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Chúng tôi là những cán bộ thuộc Trung Tâm Y tế huyện. Tháng 6 năm 2015, cơ quan chúng tôi chuyển từ khu phố 8, sang cơ sở mới đóng trên địa bàn thuộc Khu phố 9. Vậy theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc thì Khu phố 9 được quy đinh là thôn, bản... đặc biệt khó khăn nhưng lại thuộc Thị trấn. Vậy chúng tôi có được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí