Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn thi hành luật lưu trữ"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LƯU TRỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn thi hành luật lưu trữ
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ - Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và của ngành khác vào Lưu trữ lịch sử

Chi tiết >>