Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp
Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ

Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ

Nghị định này quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của các công ty cổ phần thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức chào bán), cụ thể:

Chi tiết >>