Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn thi hành luật đầu tư"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn thi hành luật đầu tư
Nghị đinh Số 108 /2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị đinh Số 108 /2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định 108 /2006/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật đầu tư 2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam

Chi tiết >>