Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nợ công"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NỢ CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nợ công
Nghị định số 79/2010/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công - Quy định về các công cụ quản lý nợ công; quản lý huy động, sử dụng, trả nợ và quản lý rủi ro, cơ cấu lại nợ; hạch toán kế toán, thống kê nợ và kiểm toán; tổ chức thông tin, báo cáo và công khai về nợ công.

Chi tiết >>