Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật viễn thông"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT VIỄN THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật viễn thông
Luật Viễn thông số 41/2009/QH12

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 - quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; ... như sau:

Chi tiết >>