Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật quảng cáo"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢNG CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật quảng cáo
Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

Chi tiết >>