Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật khám chữa bệnh"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật khám chữa bệnh
Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12

Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12

Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Chi tiết >>