Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật hợp tác xã"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT HỢP TÁC XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật hợp tác xã
Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Chi tiết >>