Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật dạy nghề"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT DẠY NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật dạy nghề
Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11 - Quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.

Chi tiết >>