Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật bưu chính"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT BƯU CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật bưu chính
Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 - Quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

Chi tiết >>