Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật bảo vệ và phát triển rừng"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật bảo vệ và phát triển rừng
Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11

Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11

Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 - Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

Chi tiết >>