Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm - quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản bảo đảm.

Chi tiết
Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm - quy định trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký giao dịch bảo đảm); tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH