Bài viết về chủ đề "nghị định 104/2006 về sở hữu trí tuệ"

NGHỊ ĐỊNH 104/2006 VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 104/2006 về sở hữu trí tuệ
Nghị định 104/2006 hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tụê về giống cây trồng

Nghị định 104/2006 hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tụê về giống cây trồng

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng; chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ.

Chi tiết >>