Nghỉ hằng năm và ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc
|

Nghỉ hằng năm và ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Từ trước đến nay, hàng năm Tôi vẫn nghỉ phép thường niên là 12 ngày cộng thêm số ngày của Quy định làm việc 5 năm cộng thêm 1 ngày. Tuy nhiên, đến nay Tôi chỉ được tính từ năm 1993 đến nay, cơ quan giải thích là theo Quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và Tôi cũng đã có đọc xong chưa rõ vì sao lại thay đổi như vậy.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí