Nghỉ hằng năm và cách tính số ngày nghỉ hằng năm
|

Nghỉ hằng năm và cách tính số ngày nghỉ hằng năm

Tôi vào làm ngày 01/03/2015 tại nhà máy và được phân vào bộ phận có công việc nặng nhọc độc hại (bp Sơn). Đến tháng 12/2015 số ngày nghỉ phép năm được công ty tính là 9 ngày (phép năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc). Đến tháng 3/2016 tôi làm đủ 1 năm vậy có được tính thêm 2 ngày phép năm của năm 2015 bên bộ phận có công việc nặng nhọc độc hại như quy định điều 111 của BLLĐ không? Phép năm độc hại có được tính cộng dồn không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí