Quy định về Tội phá thai trái phép
|

Quy định về Tội phá thai trái phép

Tội phá thai trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi phá thai trái phép, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí