Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền thu hồi đất không?
|

Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền thu hồi đất không?

Thu hồi đất là trường hợp Nhà nước ra quyết định thu lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đang thuộc quyền sử dụng đất của người khác nếu người này có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí