Bài viết về chủ đề "miễn thuế thu nhập doanh nghiệp"

MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Quy định về miễn thuế - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về miễn thuế - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định và hướng dẫn tại Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Tư vấn về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tư vấn về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều này. Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều này thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Chi tiết >>