Tư vấn về thời gian tập sự và hệ số lương
|

Tư vấn về thời gian tập sự và hệ số lương

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác,tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Vậy, pháp luật quy định như thế nào v

Chi tiết
Tư vấn miễn phí