Bài viết về chủ đề "mẫu đơn đề nghị khai thác"

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu đơn đề nghị khai thác
Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nội dung cụ thể như đính kèm trên đây

Chi tiết >>