Bài viết về chủ đề "mẫu đề án"

MẪU ĐỀ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về mẫu đề án
Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất

Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất

Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất ban hành kèm keo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Chi tiết >>