Bài viết về chủ đề "lưu giữ di chúc "

LƯU GIỮ DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lưu giữ di chúc

 • Mẫu di chúc theo quy định pháp luật

  Mẫu di chúc theo quy định pháp luật.

  • 27/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu di chúc theo quy định pháp luật gồm thông tin về người viết di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn