Bài viết về chủ đề "luật xuất bản"

LUẬT XUẤT BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật xuất bản
Luật Xuất bản số 19/2012/QH13

Luật Xuất bản số 19/2012/QH13

Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 - quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, nội dung Luật như sau:

Chi tiết >>