Bài viết về chủ đề "luật viễn thông"

LUẬT VIỄN THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật viễn thông
Tư vấn về việc không đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại

Tư vấn về việc không đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại

Hỏi: Ở xóm tôi, có một hộ gia đình đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại ở trên tầng ba do sự quản lí của nhà mạng.

Chi tiết >>

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 - Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Chi tiết >>

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 - Quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

Chi tiết >>

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 - quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; ... như sau:

Chi tiết >>