Bài viết về chủ đề "luật tố tụng hành chính"

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tố tụng hành chính
Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12

Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12

Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12 - Quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan..., như sau:

Chi tiết >>