Bài viết về chủ đề "luật thương mại sửa đổi bổ sung "

LUẬT THƯƠNG MẠI SỬA ĐỔI BỔ SUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thương mại sửa đổi bổ sung

 • Luật thương mại 36/2005/QH11

  Luật thương mại 36/2005/QH11.

  • 06/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này

  Chi tiết