Bài viết về chủ đề "luật thuế bảo vệ môi trường"

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thuế bảo vệ môi trường
Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường bao gồm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả...

Chi tiết >>

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các nội dung khác liên quan, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm: thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường

Chi tiết >>

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 - Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

Chi tiết >>