Bài viết về chủ đề "luật thi hành án hình sự"

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thi hành án hình sự
Luật số 37/2009/QH12 Sửa đổi bố sung một số điều của Bộ luật hình sự 1999

Luật số 37/2009/QH12 Sửa đổi bố sung một số điều của Bộ luật hình sự 1999

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Chi tiết >>

Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12

Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12

Luật số 53/2010/QH12 về thi hành án hình sự quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án,...Người chấp hành án là người bị kết tội và phải chịu hình phạt theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, cụ thể:

Chi tiết >>

Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 đã sửa đổi bổ sung năm 2009

Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 đã sửa đổi bổ sung năm 2009

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>