Bài viết về chủ đề "luật quốc tịch"

LUẬT QUỐC TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật quốc tịch
Luật Quốc tịch sửa đổi số 56/2014/QH13

Luật Quốc tịch sửa đổi số 56/2014/QH13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12

Chi tiết >>

Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP

Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP

Nghị định này sửa đổi, bổ sung các Điều 4, 18, 19, 20 và Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Chi tiết >>

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Về vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam, cụ thể về các điều kiện để được nhập quốc tịch và quy định về quy trình, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam được quy định và hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn xin thôi quốc tịch

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn xin thôi quốc tịch

Nội dung bản khai lý lịch kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm các thông tin về người khai, thông tin về nhân thân, lý do xin cấp bản khai và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn nhập quốc tịch Việt Nam

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn nhập quốc tịch Việt Nam

Nội dung bản khai lý lịch đối với trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm thông tin về người khai, tóm tắt về bản thân, gia đình và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước..., luật quốc tịch quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>