Bài viết về chủ đề "luật phòng chống tham nhũng"

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phòng chống tham nhũng
Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi số 27/2012/QH13

Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi số 27/2012/QH13

Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi số 27/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng:

Chi tiết >>

Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.

Chi tiết >>

Công khai minh bạch thông tin để phòng chống tham nhũng

Công khai minh bạch thông tin để phòng chống tham nhũng

(PL&XH) - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa có Văn bản số 20/TB-VPBCĐ, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác phòng, chống tham nhũng.

Chi tiết >>